Scientific Ñommittee
Chairman Remeslennikov Vladimir (Omsk, Russia)
Co-chairman Miasnikov Alexei (Montreal, Canada)
Secretary Daniyarova Evelina (Omsk, Russia)
Bokut’ Leonid (Novosibirsk, Russia)
Chen Yuqun (Guangzhou, China)
Dickert Volker (Dortmund, Germany)
Duncan Andrew (Newcastle, UK)
Ershov Yuri (Novosibirsk, Russia)
Gilman Robert (Hoboken, USA)
Grigirchuk Rostislav (Galveston, USA)
Kharlampovich Olga (Montreal, Canada)
Olshanskii Alexander (Nashville, USA)
Palyutin Evgeni (Novosibirsk, Russia)
Plotkin Boris (Tel Aviv, Israel)
Roman’kov Vitaly (Omsk, Russia)
Romanovskii Nikolay (Novosibirsk, Russia)
Topchii Valentin (Omsk, Russia)
Ventura Enric (Barcelona, Spain)
Vershik Anatoly (St. Petersburg, Russia)
Zelmanov Efim (San Diego, USA)
Organizing Committee
Chairman Remeslennikov Vladimir
Ashaev Igor’
Daniyarova Evelina
Dvorjetsky Yuri
Dubrovskaya Larisa
Esyp Evgeny
Frenkel Elizaveta
Kazachkov Il’ya
Kotov Matvey
Kukina Ekaterina
Martynov Leonid
Mishchenko Alexei
Nikolaev Vladimir
Noskov Gennadi
Novikova Elena
Onskul’ Il’ya
Roman’kov Vitaly
Rybalov Alexander
Shevlyakov Artem
Topchii Valentin
Treyer Alexander
Zubkov Alexander